Melodii album "cantic armanescu"Yioryi Nicolae - Voi armâni macidoneani.
http://muzicamp3.download/youtube-mp3/3DYzVMerow4/yioryi-nicolae-voi-arm-ni-macidoneani-kavalla
Ioti Mela - Hai moi feata la fantana & Cum s-adar la cari s-mutrescu.
http://muzicamp3.download/youtube-mp3/j5EiqJgIg8A/ioti-mela-hai-moi-feata-la-fantana-cum-s-adar-la-cari-s-mutrescu
Dorlu - Ma cum vini eta & Ursit tu vatra armaneasca & Vintul pit pâduri bati Nicu Zelca DOTTO SPORT - VIdeo.
http://muzicamp3.download/youtube-mp3/1B9z2AzUgGE/dorlu-ma-cum-vini-eta-ursit-tu-vatra-armaneasca-vintul-pit-p-duri-bati-truplu-a-tau
Gramoste & Ansamblul Giunamea - Moscopole.
http://muzicamp3.download/youtube-mp3/UxR0uXvX5F8/gramoste-ansamblul-giunamea-moscopole
Stelian Arau,Gigi Sima, Gica Coada, Costa Daileanu - Special Lente.
http://muzicamp3.download/youtube-mp3/-ObpHQ1esd4/stelian-arau-gigi-sima-gica-coada-costa-daileanu-special-lente
Opa opa (Va ni dau bana tuta)
http://muzicamp3.download/youtube-mp3/0w8qthtU24M/opa-opa-va-ni-dau-bana-tuta-
Un trandafir creste la firida mea.
http://muzicamp3.download/youtube-mp3/iF6iihIKymg/un-trandafir-creste-la-firida-mea
H.Lupci,Yioryi Nicolae,Stelian Arau,Ioti Mela.
http://muzicamp3.download/youtube-mp3/Ii4Lo_9lqTc/cantic-armanescu-h.lupci-yioryi-nicolae-stelian-arau-ioti-mela
Nu cheari armanlu - H.Lupci,Arau,Sacose,Mela,Tomi,Yioryi.
http://muzicamp3.download/youtube-mp3/IpfSb1W6K3g/nu-cheari-armanlu-h.lupci-arau-sacose-mela-tomi
Pindu & H.Lupci - Treambura Pamporea & Ceamcu @Majorat-Maria Bacula.
http://muzicamp3.download/youtube-mp3/56c4KdlPXZY/pindu-h.lupci-treambura-pamporea-ceamcu-majorat-maria-bacula
Sacose & Tommi - Gimbusi mari tu a noasta armanami @Ansamblul IHOLU.
http://muzicamp3.download/youtube-mp3/TjYSvW10qcI/sacose-tommi-gimbusi-mari-tu-a-noasta-armanami-ansamblul-iholu
Samarina - Ştraca Ştraca (Dans armânesc autentic)
http://muzicamp3.download/youtube-mp3/F5WAApm9Ano/samarina-traca-traca
Veria - Paiduşca Majorat Dumi Garofil Veria - Paidushca - Majorat Dumi Garofil.
http://muzicamp3.download/youtube-mp3/H0C53mfegiQ/veria-paidu-ca
(cea mai ascultata melodie machedoneasca) Treamburã pamporea moi Furtuna plãscãneashti Di dorlu'a tãu lea vrutã moi Mintea'nj lãndzãdzashti S'treacã ...
http://muzicamp3.download/youtube-mp3/Ij5YLl6O4IY/treambura-pamporea-dans-armanesc-autentic-
Hrista Lupci & Iholu - Feata armana.
http://muzicamp3.download/youtube-mp3/spvgszkJXBQ/hrista-lupci-iholu-feata-armana