Melodii album "loan nguy n"http://muzicamp3.download/youtube-mp3/hS_5F8X8KBs/bomb-ver-3-.l-ch-bts-2019-m-t-s-m-u-bts-v-shop
http://muzicamp3.download/youtube-mp3/N8ZCeBUBaec/clear-slime-m-i-ra-l-.mua-h-ng-s-dc-t-ng-k-m-h-ng-x-l-m-i-cho-slime-trong-nh-
http://muzicamp3.download/youtube-mp3/ebC9QEKsOag/nh-ng-m-u-charm-hi-n-c-t-i-shop-part-2
Các e mua mẫu charm nào thì chụp màn hình và gửi cho shop nhé.
http://muzicamp3.download/youtube-mp3/u0jQin3BNjM/nh-ng-m-u-charm-hi-n-c-t-i-shop-part-1
http://muzicamp3.download/youtube-mp3/72x3Nv1fO2E/c-b-n-n-o-y-u-b-p-b-nh-ch-m-p-hok-n-
http://muzicamp3.download/youtube-mp3/bDEmKU7wLYc/bomb-v-m-t-s-m-n-bts-c-m-t-t-i-shop-c-m-p-r-i-nha
http://muzicamp3.download/youtube-mp3/57JjF5A-Bxc/troll-b-nh-m-ang-ph-bomb-bts-c-a-ch-m-p-
http://muzicamp3.download/youtube-mp3/cLl1mYrUVO4/clip-h-ng-d-n-c-ch-s-d-ng-tuy-t-m-n-ch-t-m-i-c-a-shop
http://muzicamp3.download/youtube-mp3/zgUV5zYyUJc/snowonder-v-m-t-s-charm-m-i-v-shop
http://muzicamp3.download/youtube-mp3/5_N2H0xNtIw/nh-m-nh-n-c-qu-trung-thu-s-m-c-a-ch-c-chua